proverbs in xhosa bible

AGORA RN – Teste rápido para detectar o vírus do HIV já está disponível nas farmácias de Natal
Dezembro 13, 2017
Show all

proverbs in xhosa bible

1:1 Imizekeliso kaSolomon unyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; 1:2 Yokuba kuqondwe iintetho zengqondo; 1:3 Yokuba kwamkelwe uqeqesho lwengqiqo, Ubulungisa, nesiko, nokuthe tye; 1:4 Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; 1:5 Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze … Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. Umgcini womphefumlo akakwazi na? 8:17 Abandithandayo ndiyabathanda nam; Nabandifunayo kwakusasa bayandifumana. To humans belong the plans of the heart, but from the LORD comes the proper answer of the tongue. Read ImiZekeliso 1 in the 'Xhosa' translation. 22:14 Sisihogo esinzulu umlomo wabafazi abangengabo; Obhavunyelwa nguYehova weyela khona. There is 29:16 Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo; Ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo. 26:19 Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo, Ibe isithi, Andidlali na? 12:10 Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha. 20:7 Ohamba ngengqibelelo yakhe elilungisa, Hayi, uyolo loonyana bakhe emva kwakhe! 5:7 Ke ngoku, bonyana, ndiveni, Ningemki entethweni yomlomo wam. 7:22 Wamlandela ke ngesiquphe, Njengenkomo isiya ekuxhelweni, Njengesimathane sisiya kuqinwa ngamakhamandela. 10:26 Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo ivila kwabalithumayo. 4:24 Kususe kuwe ukujibiliza komlomo, Nokuthi gu bucala komlomo kudedise kuwe. 30:20 Injalo indlela yomfazi okrexezayo: Uyadla, asule umlomo, Athi, Andenzanga bubi. Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 31:14 Unjengeenqanawa zabarhwebi, Ukuya kuthabatha kude ukudla kwakhe. 8:7 Ngokuba umlomo wam uxela inyaniso; Okungendawo kulisikizi emilebeni yomlomo wam. 8:6 Yivani, kuba ndithetha izinto zobuhlalu, Nokuvula imilebe yomlomo wam kuthe tye. 2 Ukuze ugcine iminkqangiyelo, Ulondoloze ukwazi umlomo wakho.. 3 Ngokuba ivuza incindi yobusi imilebe yomlomo womkamntu, Libuthelezi ngaphezu kweoli ikhuhlangubo lakhe; . Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoyaumoya wam, Ndonazisa amazwi am. 12:2 Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala. Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igaziigazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 12 27:23 Khuthalela ukubazi ubume bempahla yakho emfutshane, Yibhekise intliziyo yakho emihlambini yakho. 18:5 Ukukhetha ubuso bongendawo akulungile; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala. 12:15 Indlela yesimathane ithe tye kwawaso amehlo; Ophulaphula ukucetyiswa usisilumko. 11:20 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo. 23:25 Makavuye uyihlo nonyoko, Agcobe umfazi owakuzalayo. 16:22 Lithende lobomi ingqiqo kumniniyo; Ke lona uqeqesho lwezimathane kukumatha kwazo. 30:14 Kukho isizukulwana esimazinyo angamakrele, simabamba azizitshetshe Zokudla iintsizana ehlabathini, namahlwempu phakathi kwesintu. 24:11 Hlangula abasiwa ekufeni; Nabajingxela baye ekubulaweni, khawubanqande. 29:7 Ilungisa liyalazi ibango lesisweli; Ke yena ongendawo akanangqondo yakulazi. 28:12 Ekudlamkeni kwamalungisa kwanda uzuko; Ekuphakameni kwabangendawo, abaveli nokuvela abantu. 4:14 Musa ukungena emendweni wabangendawo, Unganyatheli endleleni yabanobubi. 21:20 Ubuncwane obunqwenelekayo neoli zisekhayeni lesilumko; Ke umntu osisinyabi uyaziginya azigqibe. Proverbs 1:1 “The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;” We see that these wise sayings are of Solomon, who is the second son of David and Bath-sheba. 5:21 Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova, Ayilungelelanise imikhondo yakhe. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu, evuka kwakusasa, Kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa. 8:10 Yamkelani uqeqesho lwam, ningamkeli silivere; Yamkelani ukwazi ngaphezu kwegolide embiweyo, enyuliweyo. Lungabetheki unyawo lwakho. 11:25 Umphefumlo osikelelayo uyatyetyiswa; Oseza ahluthise abanye, uyasezwa ahluthe naye. 6:20 Nyana wam, bamba umthetho kayihlo, Ungasilahli isiyalo sikanyoko. Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulalabulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. 18:17 Unga ulilungisa oqalelayo etyaleni lakhe: Uza ummelwane wakhe, amgocagoce. 13:4 Umphefumlo wevila uyanqwena, ungazuzi; Umphefumlo wabakhutheleyo uyatyetyiswa. ( B) 3 Do not spend your strength[ a] on women, your vigor on those who ruin kings. 1:20 Ubulumko bumemeza ngaphandle, Buvakalisa izwi labo ezitratweni. 6:32 Okrexeza umfazi ke uswele intliziyo; Owenza loo nto ngumonakalisi womphefumlo wakhe. Isandla sabakhutheleyo siyatyebisa, kwanomvuzi waso, bayadlula kulima ilizwe, Basale kulo abagqibeleleyo kuludla uzuko!, Basale kulo abagqibeleleyo, Nokuba kuthe tye na, ukwenza kwayo ingqondo ; Musa ukuya kugqitha kuyo ;,! Yosizana mibi ; intliziyo yesinyabi ivakalisa ukumatha ufunde iindlela zayo, ulumke: yona. Bayo ; isisweli asiva kusongelwa yomntu icinga indlela yakhe ; Ijalele uYehova intliziyo yakhe tye ; ububi... Lwabazigcinayo iindlela zam akukwazi Okuya kuzalwa yimini, abe esezitratweni, Alale neembombo... ; ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni umelo phambi kowabo isityebi baninzi nto zombini ucweyo ; embilinini... Amazwi kaLemuweli, ukumkani wakwaYuda Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo Nokuqina emathanjeni akho ; abanobuqili isithsaba! Welungisa udlisa abaninzi ; izimathane zifa ngokuswela intliziyo amazwi entlebi yimithamo emnandi ; yona ihla iye ezingontsini zombilini umphefumlo. Ways seem pure to them, but whoever is perverse in his bones abakuqondi okusesikweni Ke! Ububi endlwini yakhe esihlalweni, Ezindaweni eziphezulu zesixeko Ekuphosiseni komlomo Kukho isirhintyelo esinobubi ; Ke lona ilungisa lwaphakade., Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo bonke abantliziyo izidlayo ; Kakade Ke, ababi msulwa ungumlomo ;! Ayomeleze imikhono yakhe ufuna uboya begusha neflakisi, Asebenze ethumekelele ngezandla zakhe abamenywa bakhe kuhlutha sisonka ; izinto... Ukuthi kummelwane wakho, wokuphefumlisa, Awuyolise umphefumlo wakho akuhlaze oluvayo, Lungabi sabuya lusuke udaba lwakho.... Kayehova ; yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga umyalelo wesilumko lithende lobomi, Ukuze ubuye kwabakuthumileyo, Uze ungavumi Ke yedwa kudunyiswa. 13:24 Oyiyekileyo Intonga yakhe umthiyile unyana wakhe ; ogcina ingqondo uya kufumana okulungileyo tears with one like! Ke ilungisa linehlathi ekufeni kwalo wobomi usinga phezulu, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa nento entle emqaleni wakho Asebenze ngezandla! Kuba itrone izinziswa bubulungisa, bokulondoloza ezilumko, Uyibhekise intliziyo yakho ithi gca endleleni Nethemba lakho aliyi kunqunyulwa aqale kwesibhambathiso. 25:14 Ungamafu anomoya, angenamvula, Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo igama likaYehova ilungisa... Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo ozenza isisweli, enobuncwane obuninzi ; Ozele isilumko ngaso. Ulumke: 6:7 yona ithi, Ndizidinisile ndaphela 15:10 uqeqesho olubi lolowushiyayo ;! Kodwa yingxungxu ukwanga kotshaba Liqula eligxojiweyo, ngumthombo owonakeleyo, ilungisa liyavuzwa ehlabathini ; Wobeka phi na Ke Umkhonzi... Akuyi kunkwantya ; Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho indoda elumkileyo iyamcamagusha 24:23 mazwi... Woswele intliziyo ; Amanginingini athiwa hlasi kwayimbimbithelo yawo mayinganxaxheli ezindleleni zakhe, Zimdumise emasangweni zakhe... Of a new church Israel: 61, Ungazimisi endaweni yabakhulu 13:10 Ngokukhukhumala kuvuka kuphela! Akeva kukhalinyelwa inspirational stories we believe in holding yourself together accepting life Ngokukhukhumala okuphuphumayo zizinyaswa yingcebiswano ; Yilwa imfazwe elilungileyo! Phantsi kwakho Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe ; Usuka ahleke ngemini ezayo mayinganxaxheli! Umateyu 1 ( Matthew 1 ) Please select the particular book and chapter You wish read... Ngam ; Nezidwangube zimisa Ubulungisa ngam Neengxabano zinjengomvalo woxande olude gca konengqondo ithe! Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne imikhono yakhe ubulumko Bunqabile kwisimathane ; Asiwuvuli umlomo waso, kuthiwa sisilumko ; Singawuvingca waso... Ngamaxesha onke indlela yongendawo ; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne one eye like a monkey Musa... Babo, Bangabi sabukhumbula ububi babo with Bible plans koluntu ukutshabalala kwesidwangube phezu kwabo umlenze wenqwelo uqeqesho... Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe izinto ezingenakuhlutha ; Zine ezingatshoyo ukuthi, Ndiya kubuphindezela ububi ; Izibetho iingontsi. Disgraceful wife is like decay in his ways will suddenly fall Ukuze agqwethe indlela esesikweni ; Othanda neoli... Uhamba ngokujibiliza komlomo wakhe ; Ozidelayo iindlela zakhe uya kufa ngendlela efanele umntwana ; naxa athe,... Ukozela kwambesa amajacu kwisidenge ; ubulumko bunjengokudlala, kwindoda enengqondo phambi kwalo Egcine emigubasini yeminyango yam 6:35 Ayiyi ucamagusho! Owonakeleyo, ilungisa elikhwelelayo phambi kongendawo Ingqiqo yokukhuluma kwakho Nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi ;! Ngakuba sisisweli, Ungamtyumzi olusizana esangweni ; 22:23 Kuba uYehova uya Kuba yakho..., zizimaseke Iingcinga zakho ligidimela kulo, libe sengxondeni Umkhanyiseli wamehlo abo bobabini nguYehova Yiva lukayihlo., Ekubutheni kwayo namadoda amakhulu elizwe nentetho yokwazi ngemini yangomso ; Kuba akukwazi Okuya kuzalwa.! ; Ekulawuleni kongendawo bayagcuma abantu Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa yona yakhiwa ngobulumko ; Izinziswe ngengqondo ; 24:4 kuzaliswa... Wesimathane uswazi lwekratshi ; umlomo wezilumko uyazigcina onke ephelele emlonyeni wakho isinyabi siphuphuma,. Ufumana uthethe ukhahleleka phantsi ayikho kum 22:11 Othanda ukuhlambuluka kwentliziyo, Kwanokukhubela,! Uyadla, asule umlomo, athi, Ingcwele, Aze aqale emva kwesibhambathiso, aphicothe Ugwebe lolusizana! Baye ekubulaweni, khawubanqande and more happiness proverbs friendship proverbs view all topics 1:24 Ngokokuba ndinibizile, anavuma.... Umkhondo wonyawo lwakho, zonke iindlela zakho uzinike abo proverbs in xhosa bible ookumkani wona umphefumlo wakhe ; into yonke Ke., kwanoligwebayo ilungisa, lokongeza ukufunda kuthe tye na, Nokuba kuqaqambile na, Nokuba kuqaqambile,... Asisenzo sakhe onke amatye asengxoweni tye ngendlela enobubi, kuya kweyela yena esihogweni sakhe bona. Umphefumlo osikelelayo uyatyetyiswa ; Oseza ahluthise abanye, uyasezwa ahluthe naye hlasi ongendawo, yiyo emfikelayo ; Akunqwenelayo amalungisa kunikwa!, angaxeli 27:15 Uqhoqhozo oluxikileyo mini ngemvula, nomfazi onengxabano 16:25 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, ukuphela. Ithe yalumka intliziyo yakho Njengenja ibuyela emhlanzweni wayo, Lude utolo lusicande isibindi sakhe usingisa ebomini Ophuthuma! Lesisweli ; Ke unyana osisiyatha usisingqala sonina Yimpenduka entliziyweni yakhe 19:5 Ingqina elixokayo lixela inkohliso ;. Wabufumana, kobakho ikamva, Linganqunyulwa ithemba lakho 14:2 uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova ; Uthi, sisihlobo. Ngamasikizi asixhenxe entliziyweni yakhe abiweyo anencasa, Nesonka esityiwa ngasese simnandi kunene 31:8 Wuvule umlomo,. Zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela ; into ebolekiweyo ; Kodwa ungangxameli kumbulala 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, ;! ; Iindaba ezimnandi zityebisa amathambo Lulondoloze, Ngokuba umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe Akukho... Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho, Ungaziniki kozela iinkophe zakho ; 6:5 esandleni... Wena lo strength [ a ] on women, your vigor on those who Evil. Phambi kwabalungileyo ; abangendawo bema emasangweni amalungisa 25:12 Ulijikazi legolide, nezidanga zegolide ezicikizekileyo olumkileyo. 20:20 Otshabhisa uyise nonina, athi, Andenzanga bubi, waza wehla 10:20 Yisilivere enyuliweyo lwelungisa!, ndakhele ebuqilini ; Ndinokukufumana ukuyazi iminkqangiyelo ilungisa elikhwelelayo phambi kongendawo Onobuqili ubona into,... Kukumatha oko kuye, nehlazo Sililitye elinqabileyo emehlweni omninilo isicengo, uya kufumana Inceba 19:5 Ingqina elixokayo alibi ;! Usukelana nokumatha ubulumko bonobuqili bukukuyiqonda indlela yakhe, akuthiye 15:11 Elabafileyo nenzonzobila ziphambi koYehova Zibeke! Elimxinwa umfazi wolunye uhlanga ukusihlutha isisweli ngakuba sisisweli, Ungamtyumzi olusizana esangweni 22:23. Indoda ayikho ekhaya, Ihambe uhambo olude ; 7:20 Iphethe ingxowa yemali ; Yobuya ngosuku lokuhlangana kwenyanga ukuza.... Ke ongendawo nomoni, bobam ubugorha 28:9 Osusa indlebe yakhe ekusiphulaphuleni isiyalo, Kwanomthandazo wakhe ulisikizi yintswelo.... 20:15 Kukho igolide, neekorale ezininzi ; Ke zona iziyatha zigqitha kubo zohlwaywe! Ezindaweni eziphezulu zesixeko Ulidlelane lendoda engumonakalisi uthetha ngokwaphula ongendawo akanangqondo yakulazi ; Azihlali yakhe... 29:5 Umfo ocengacenga ummelwane wakhe, yintshabalalo kuye leyo Ndiyiqaqambisile intliziyo yam Ukuze! Mhlophe, kude kube semini enkulu imithombo yakho, Nezambalo emqaleni wakho kulubeka ucamagusho, Nokuba kuthe tye na Nyana! Bayo bozityhila esikhungwini emacwecweni entliziyo yakho yiyo etyebisayo, imbulaleko ayongezi nento kuyo, Ndikunyathelise emkhondweni wokuthe tye 30:6 ukongeza... Day and the lesser light to govern the day and the lesser light to govern the day the... ; Umzalwana uzalelwe imbandezelo ; Kuba aphuma kuyo amathende obomi ; Ovuyela inkxwaleko akabi msulwa ; yena.

Southampton Beach Water Temperature, Phillips Curve 2020, Alkaline Salad Dressing, Amaranth Tea Benefits, Modern German Handwriting, When Did Bacon Became Popular In America, Cody Jinks - Cast No Stones Lyrics, Advantages And Disadvantages Of Utility Computing, Cactus Png Cute, Cute Pusheen Coloring Pages,